QUALIROM Qualitiy Education in Romani for Europe

Welcome to QUALIROM

Czech | English | Finnish | German | Serbian | Slovak

U okviru projekta QUALIROM – Kvalitetno obrazovanje na romskom jeziku u Evropi, implementirani su i testirani Kurikularni okvir za romski jezik (Curriculum Framework for Romani) i modeli Evropskog jezićkog portfolija koji su razivjeni u skladu s principima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (Common European Framework of Reference for Languages) Saveta Evrope.

Tokom realizacije QUALIROM projekta, proizvedeni su materijali za učenje i nastavu romskog jezika na šest romskih varijeteta na nivioima jezičkih kompetencija od A1 do B2 koji su namenjeni učenicama i učenicima u okviru za osnovnoškolskog, srednjoškolskog i univerzitetskog obrazovanja Nivoi A1 i A2 u osnovnoškolskom obrazovanju bili su u fokusu i tokom pripreme i tokom pilotiranja nastavnih materijala, koji su testirani u školama u Austriji, Češkoj, Finskoj i Slovačkoj. Pored toga, kurseve romskog jezika uz primenu materijala proizvedenih tokom QUALIROM projekta pohađalli su i studentkinje i sudenti, kao i odrasli polaznici i polaznice na univerzitetima u Grazu i Pragu. Moduli za obuku nastavnika romskog jezika bazirani na iskustvima stečenim tokom realzacije QUALIROM-a jedan su od značajnih ishoda projekta. Sve aktivnosti na projektu realizovane su u uskoj saradnji sa nastavnicama i nastavnicima romskog jezika i predstavnicama i predstavnicima relevantnih obrazovnih institucija iz zemalja učesnica. Sve nastavnice i nastavnici koji su učestvovali u izradi nastavnih materijala i u realzaciji pilot nastave imali su direktnu i sveobuhvatnu podršku eksperata Evropskog centra za moderne jezike (ECML – European Center for Modern Languages) i prošli su sveobuhvatnu obuku kroz niz seminara koji su se periodično organizovali tokom trajanja projekta.

Implementacija projekta trajala je tri godine, od 1. decembra 2010, do 30. novembra 2013. Realizacija aktivnosti započetih tokom ovog perioda, međutim, nastaviće se i posle završetka projekta, čime se garantuje njegova održivost. Fokus post-projektnih aktivnosti je na kompletiranju i unapređenju nastavnih materijala i na obuci budućih nastavnica i nasatavnika romskog jezika.


Programmierung: Copyright (c) 2013 - Michael Herold. All rights reserved.