QUALIROM Qualitiy Education in Romani for Europe

Welcome to QUALIROM

Czech | English | Finnish | German | Serbian | Slovak

V rámci projektu Kvalitné vzdelávanie v rómčine v rámci Európy (QUALIROM) bola v praxi použitá a testovaná Rámcová osnova pre vyučovanie rómčiny (Curriculum Framework for Romani, CFR) a príslušné dokumenty Európskeho jazykového portfólia pre rómčinu (European Language Portfolio, ELP). Tieto dokumenty boli pripravené Radou Európy na základe Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

V rámci projektu QUALIROM boli pripravené výukové materiály pre šesť rôznych dialektov rómčiny so zameraním na žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl, ktoré pokrývajú úrovne jazykových znalostí od A1 do B2. Tieto vyučovacie materiály boli v priebehu projektu overované na školách v Rakúsku, Českej Republike, Fínsku a na Slovensku. Okrem toho boli poskytnuté kurzy rómčiny pre študentov vysokých škôl a dospelú verejnosť na univerzitách v Gráci a Prahe. Na základe piatich vzdelávacích seminárov uskutočnených v rámci projektu bola takisto vypracovaná osnova kurzu pre vzdelávanie učiteľov rómčiny. Všetky tieto aktivity boli realizované v úzkej spolupráci s miestnymi rómskymi učiteľmi a miestnymi a národnými vzdelávacími orgánmi. Profesionálnu realizáciu projektu zaistilo dôkladné zaškolenie učiteľov na všetkých úrovniach vzdelávania o práci s CFR a ELP expertmi z Európskeho centra pre moderné jazyky (European Centre for Modern Languages, ECML).

Trojročný projekt QUALIROM bol realizovaný od 1. decembra 2010 do 30. novembra 2013. Aktivity, ktoré tento projekt naštartoval, sa však v rôznych formách – od prípravy vyučovacích materiálov k vydaniu až po vzdelávanie učiteľov – naďalej rozvíja aj po jeho ukončení, čo zaisťuje udržateľnosť dosiahnutých výsledkov.


Programmierung: Copyright (c) 2013 - Michael Herold. All rights reserved.