QUALIROM Qualitiy Education in Romani for Europe

Welcome to QUALIROM

Czech | English | Finnish | German | Serbian | Slovak

V rámci projektu Kvalitní vzdělávání v romštině v rámci Evropy (QUALIROM) byla v praxi využita a testována Rámcová osnova pro výuku romštiny (Curriculum Framework for Romani, CFR) a navazující dokumenty Evropského jazykového portfolia pro romštinu (European Language Portfolio, ELP). Všechny tyto dokumenty byly připraveny Radou Evropy na základě Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

V rámci projektu QUALIROM byly připraveny výukové materiály pro šest různých dialektů romštiny v souhrnu pokrývající úrovně jazykové kompetence od A1 do B2, cílené na žáky a studenty základních, středních i vysokých škol. Tyto výukové materiály byly během projektu ověřovány na školách v Rakousku, České republice, Finsku a Slovensku. Dále byly zájemcům nabídnuty i kurzy romštiny pro univerzitní studenty a dospělou veřejnost, prostřednictvím univerzit v Grazu a Praze. Na základě pěti vzdělávacích seminářů uskutečněných během projektu byla též sestavena osnova kurzu pro vzdělávání učitelů romštiny. Všechny tyto aktivity byly realizovány v úzké spolupráci s místními romskými učiteli a národními vzdělávacími orgány. Profesionální výsledky práce učitelů zapojených do projektu na všech úrovních zajistilo jejich důkladné proškolení v práci s CFR a ELP experty z Evropského centra pro moderní jazyky (European Centre for Modern Languages,  ECML). 

Tříletý projekt QUALRIROM byl realizován od 1. prosince 2010 do 30. listopadu 2013. Aktivity, které tento projekt nastartoval, se ale v různých formách – od přípravy výukových materiálů k vydání až po vzdělávání učitelů – dále rozvíjejí i po jeho skončení, což zajišťuje udržitelnost dosažených výsledků.


Programmierung: Copyright (c) 2013 - Michael Herold. All rights reserved.